demtruyengiangtonthatbinh-30-8-2014(08)

How to Have Freedom from Fear… Forever!

Throughout the Bible God repeats the instruction over and over and over: “Do not fear…. Do not be afraid…. Fear not.” God tells us not to fear… circumstances, people, things. But we are told… “Fear the Lord your God, serve him only” (Deuteronomy 6:13). This fear is not “fright” in the sense that we would be afraid of God. The meaning of this kind of fear is reverence and awe for God. We are to… fear Him, be in awe of Him… because He is the one…..

Tiếp theo

]Vì tôi ở trong Đấng Christ

Bài này dược dịch từ tài liệu Tư Do Trong Chúa Jêsus của Tiến Sĩ Neil Anderson, để giúp các bạn là môn đồ Chúa Jêsus, đứng vững trong đức tin. Xin các bạn cứ đọc đi đọc lại và thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan trọng này, và sống với lời Chúa, và truyền lại cho một người bạn khác. Lòng ước mong của tôi là các bạn Cơ Đốc Việt khắp nơi, hằng ở trong đạo Chúa và biết lẽ thật…..

Tiếp theo