How to Have Freedom from Fear... Forever!

Throughout the Bible God repeats the instruction over and over and over: "Do not fear.... Do not be afraid.... Fear not." God tells us not to fear... circumstances, people, things. But we are told... "Fear the Lord.....

Tiếp theo

Vì tôi ở trong Đấng Christ

Bài này dược dịch từ tài liệu Tư Do Trong Chúa Jêsus của Tiến Sĩ Neil Anderson, để giúp các bạn là môn đồ Chúa Jêsus, đứng vững trong đức tin. Xin các bạn cứ đọc đi đọc lại và thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan trọng này, và sống với lời Chúa, và truyền lại cho một người bạn khác. Lòng ước mong của tôi là các bạn Cơ Đốc Việt khắp nơi, hằng ở trong đạo Chúa và biết lẽ thật.....

Tiếp theo

Đời sống biến đổi khi gặp Chúa Jêsus Christ

Thưa quý anh, chị, em trong Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA, là Mái Ấm Cộng Đồng Việt Nam tại GTA.Hôm nay tôi được phép trong mấy phút để bày tỏ…

Tiếp theo